Harleian Genealogy 23: Powys part 2

[H]esselis map gurhaiernu map Elbodgu map Cinnin map Millo map Brittu map Cattegirn map Catell.